Academy.vn * Học tiếng anh * Động từ trong tiếng anh: định nghĩa và phân loại

Động từ trong tiếng anh: định nghĩa và phân loại

2016-11-10 17:30:00

Định nghĩa, vị trí, phân loại và cách dùng động từ thường, động từ khuyết thiếu, trợ động từ, nội động từ, ngoại đồng từ trong tiếng anh đầy đủ và chuẩn nhất.

Động từ trong tiếng anh là gì?

Động từ (Verbs) là từ dùng để diễn tả hành động hoặc hành động trạng thái của chủ ngữ. Động từ thường được dùng để mô tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật, hoặc sự vật nào đó nào đó.

Ví dụ 1: "Tom kicked the ball." "Kicked" là động từ, "Tom" là chủ ngữ và anh ấy thực hiện hành động là đá quả bóng. Quả bóng được xem là đối tượng nhận tác động của hành động (object of the verb).

Ví dụ 2: "The sun is red." "is" là động từ trong câu này. Nó không thể hiện hành động, mà nó thể hiện trạng thái của "sun"(mặt trời) là màu , còn "red"(màu đỏ) ở đây là tính từ chỉ màu sắc.

Vị trí của động từ trong tiếng anh

 • Đứng sau chủ ngữ:

Ví dụ: She worked hard. (Mẹ tôi làm việc vất vả.)

 • Sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.

Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:

 • Always: luôn luôn
 • Usually: thường thường
 • Often : thường
 • Sometimes: Đôi khi
 • Seldom: Hiếm khi
 • Never: Không bao giờ

Ví dụ: He usually goes to school in the afternoon. (Anh ấy thường đi học vào buổi chiều.)

 • Nếu là động từ "Tobe", trạng từ sẽ đi sau động từ "Tobe".

Ví dụ: It's usually hot in summer. (Mùa hè trời thường nóng.)

Động từ trong tiếng anh: định nghĩa và phân loại 

Phân loại và cách sử dụng động từ trong tiếng anh

Có mấy loại động từ (Verbs) trong tiếng anh?

Dựa theo các tiêu chí khác nhau mà Verbs trong tiếng anh được chia thành nhiều loại. Về cơ bản gồm có 3 cặp loại động từ như sau:

 • Trợ động từ và động từ thường (Auxiliary and ordinary verbs)
 • Ngoại động từ và nội động từ (Transitive and intransitive verbs)
 • Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregular verbs)

Cách dùng các loại động từ trong tiếng anh

Trợ động từ và động từ thường

* Trợ động từ (auxiliary verbs) Ví dụ: to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare Loại này có thể chia ra làm 3 loại:

 •  to be, to have : vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ

Ví dụ: Tom is a doctor. (“to be” là động từ thường) He is working now. (“to be” là trợ động từ) I have just finished my homework. (“to have” là trợ động từ) He has a black beard. (“to have” là động từ thường).

 •  động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, must.
 •  một số động từ đặc biệt: có trường hợp dùng làm động từ thường, có trường hợp dùng làm trợ động từ. Ví dụ: to dare, to need, to do, used to

Ví dụ: He doesn’t dare to say anything. (động từ thường). Dare we interrupt? (trợ động từ) I need to go home right now. (trợ động từ) They need new skirts. (động từ thường)

* Động từ thường (ordinary verbs) Những động từ không thuộc loại trên là động từ thường. Ví dụ: to work, to sing, to pray, to play, to study…

*Động từ khuyết thiếu (modal verbs) Động từ khuyết thiếu như đã nêu ở trên, là một loại của trợ động từ. Nhưng động từ khuyết thiếu đóng vai trò tương đối quan trọng trong câu, nên chúng ta tách ra một phần riêng để nghiên cứu.

Đặc điểm của động từ khuyết thiếu:

 • Động từ khuyết thiếu chỉ làm trợ động từ.

Ví dụ: (+) I can speak English well. (-) I can’t speak English well (?) Can you speak English well?

 •  Ở ngôi thứ 3 số ít không thêm s (như động từ thường)
 •  Ở phủ định thêm 'not' vào giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính.
 •  Ở nghi vấn đảo ngược động từ khuyết thiếu lên trước chủ ngữ.

 Viết tắt:

 • Cannot: can’t
 • Must not: mustn’t
 • Shall not: shan’t
 • Will not: won’t
 • Ought not: oughtn’t

* Cách sử dụng của một số động từ khuyết thiếu và so sánh.

 • Can

- Dùng “can” để nói một sự việc có thể xảy ra hoặc ai đó có khả năng làm được việc gì. - Ví dụ: Can you speak any foreign languages? I’m afraid I can’t come to the party on Friday. - Chú ý: khi dùng ở thì hoàn thành, sử dụng “be able to” thay cho “can” Ví dụ: I haven’t been able to sleep recently.

 • Could

- “Could” là dạng quá khứ của “can” Chúng ta dùng “could” đặc biệt với “see, hear, smell, taste, feel, remember, understand” - Vi dụ: I listened. I could hear something. My grandfather couldn’t swim. - Ngoài ra, “could” cũng được dùng để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (đặc biệt khi nói các lời đề nghị, gợi ý) Ví dụ: A: What shall we do this evening? B: we could go to the cinema.

 • "Must" and "have to"

Chúng ta dùng “must” và “have to” để diễn tả một sự cần thiết phải làm một việc gì đó, đôi khi ta dùng cách nào cũng được. Ví dụ: oh, it’s later than I thought. I must go/ I have to go.

must have to
- “must” mang tính chất cá nhân. Ta dùng “must” để diễn tả cảm giác của cá nhân mình. Ví dụ: “you must do something” = “tôi nhận thấy việc gì đó cần thiết” She’s really nice person. You must meet her (= I say this is necessary) - “ have to” không mang tính chất cá nhân. Ta dùng “have to” nói về hiện thực, không nói về cảm giác của cá nhân mình. Ví dụ: You can’t turn right here. You have to turn left. (because of the traffic system) I have to get up early tomorrow. I’m going away and my train leaves at 7.30.
 • "Musn’t" and "don’t have to"

- You musn’t do something (nhất thiết bạn không được làm việc đó vì vậy bạn đừng làm) Ví dụ: You must keep it a secret - You don’t have to do something. (bạn không cần thiết phải làm điều đó nhưng bạn có thể làm nếu bạn muốn) Ví dụ: You can tell me if you want, but you don’t have to tell me.(= bạn không cần phải nói với tôi)

 • Should do/ought to do/had better do
Should do Ought to do Had better do
- Dùng “should” để đưa ra lời khuyên hay ý kiến Ví dụ: You look tired. You should go to bed. - “Should” không mạnh bằng “must” Ví dụ: You should apologise ( =it would be a good thing to do) You must apologise (=you have no choices) - Chúng ta cũng có thể dùng “should” khi có việc gì đó không hợp lí hoặc không diễn ra theo ý chúng ta. Ví dụ: I wonder where Liz is. She should be here by now. - Dùng “should” khi nghĩ rằng việc gì đó sẽ xảy ra. She’s been studing hard for the exam, so she should pass. - Chúng ta có thể dùng “ought to” thay cho “should”. Nhưng hãy nhớ là “ought to + V(nguyên thể)” Ví dụ: Do you think I ought to apply for this job? (= Do you think I should apply for this job?) - Khuyên ai đó nên làm một việc gì đó nếu không sẽ gặp phiền toái hoặc nguy hiểm. Ví dụ: “shall I take an umbrella?” “yes, you’d better. It might rain”. - Hình thức phủ định là “I’d better not” - “Had better” có nghĩa tương tự như “should” nhưng ta chỉ dùng “had better” cho những tình huống cụ thể. Ví dụ: It’s cold today. You’d better wear a coat when you go out. I think all drivers should wear seat belts.

Nội động từ  và ngoại động từ

* Nội động từ (intransitive verbs)

 • Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện hành động.

Ví dụ: - He walks. (Anh ấy đi bộ - Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động) - Birds fly. (Chim bay - Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động)

 • Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ đóng vai trò ngữ trạng từ chứ không phải là tân ngữ trực tiếp.

Ví dụ: - She walks in the garden. - Birds fly in the sky.

*Ngoại động từ (transitive verbs)

 • Ngoại động từ diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật.

Ví dụ: The cat killed the mouse.

 • Ngoại động từ luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa của câu. Danh (đại) từ đi theo sau ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp.

Trong câu trên chúng ta không thể nói “The cat killed” rồi dừng lại được mà phải có “the mouse” đi kèm theo sau. “The mouse” là tân ngữ trực tiếp của “killed”.

Một số lưu ý khi sử dụng nội động từ và ngoại động từ trong tiếng anh

- Sự phân chia nội động từ và ngoại động từ chỉ là tương đối, vì trong câu này, động từ ấy là nội động từ nhưng trong câu khác nó lại là ngoại động từ.

Xem xét những ví dụ sau:

The door openned. (Cửa mở) - nội động từ

She opened the door. (Cô ấy mở cửa) - ngoại động từ

The bus stopped. (Chiếc xe buýt dừng lại) - nội động từ

The driver stopped the bus. (Tài xế dừng xe buýt lại) - ngoại động từ

The bell rings. (Chuông kêu) - nội động từ

He rings the bells. (Ông ấy rung chuông) - ngoại động từ

The glass broke. (Cốc vỡ) - nội động từ

The boy broke the glass. (Cậu bé làm vỡ cốc) - ngoại động từ

His lecture began at 8pm. (Bài giảng của ông ta bắt đầu lúc 8h tối) - nội động từ

He began his work at 8pm. (Anh ấy bắt đầu công việc lúc 8h tối)- ngoại động từ

Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc

* Động từ có quy tắc (Regular)

Động từ có quy tắc (Regular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm -ed vàọ động từ nguyên mẫu (infinitive).

Ex:

infinitive                                 past                                          past participle

work (làm việc)                       worked                                   worked

invite (mời)                             invited                                     invited

study (học)                              studied                                     studied

* Động từ bất quy tắc (irregular verbs)

Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc).

Ex:       infinitive                      past                  past participle

be (thì, là, ở)                       was/ were                    been

see (nhìn thấy)                        saw                            seen

teach (dạy)                            taught                        taught

Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng hay kiến thức ngữ pháp tiếng anh? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học các lớp vỡ lòng tại các trung tâm tiếng anh?...Bạn muốn tìm một phương pháp học tiếng anh nhanh và hiệu quả nhất? Và Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bản của Academy.vn chính là khoá học dành cho bạn. Hãy đăng ký ngay để cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình nhé!

Từ khóa:

 • dong tu trong tieng anh
 • động từ là gì
 • dinh nghia dong tu trong tieng anh
 • khái niệm động từ
 • thế nào là động từ
 • động từ tiếng anh
 • phân loại động từ trong tiếng anh
 • các loai động từ
Gửi nhận xét!

BÌNH LUẬN TỪ THÀNH VIÊN